Chromosome 15q13.3 deletion syndrome

Disease ID:215
Name:Chromosome 15q13.3 deletion syndrome
Associated with:1 targets
0 immuno-relevant targets
0 immuno-relevant ligands
Synonyms
15q13.3 microdeletion syndrome | Chromosome 15q13.3 microdeletion syndrome
Database Links
OMIM: 612001
Orphanet: ORPHA199318

Targets

Ligands

No ligand related data available for Chromosome 15q13.3 deletion syndrome