pandinotoxin-K α

Ligand id: 2553

Name: pandinotoxin-K α

References
1. Dudina EE, Korolkova YV, Bocharova NE, Koshelev SG, Egorov TA, Huys I, Tytgat J, Grishin EV. (2001)
OsK2, a new selective inhibitor of Kv1.2 potassium channels purified from the venom of the scorpion Orthochirus scrobiculosus.
Biochem. Biophys. Res. Commun., 286 (5): 841-7. [PMID:11527374]