α-CGRP-(8-37) (human)   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 700

Synonyms: α-CGRP (8-37) (human) | human α-calcitonin gene-related peptide (8-37)
Comment: Fragment of α-CGRP
Click here for help
2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES NCCCCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)O)Cc1ccccc1)C)CCCCN)CO)C(C)C)CC(=O)N)C(O)C)C(C)C)Cc1ccccc1)CC(=O)N)CC(=O)N)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(C(C)C)N)Cc1nc[nH]c1)CCCN=C(N)N)CC(C)C)C)CC(C)C)CC(C)C)CO)CCCN=C(N)N)CO
Isomeric SMILES NCCCC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O)Cc1ccccc1)C)CCCCN)CO)C(C)C)CC(=O)N)[C@H](O)C)C(C)C)Cc1ccccc1)CC(=O)N)CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]([C@H](O)C)NC(=O)[C@H](C(C)C)N)Cc1nc[nH]c1)CCCN=C(N)N)CC(C)C)C)CC(C)C)CC(C)C)CO)CCCN=C(N)N)CO
InChI InChI=1S/C139H229N43O39/c1-66(2)48-85(160-102(192)60-154-112(195)74(17)158-119(202)86(49-67(3)4)166-117(200)83(40-31-45-151-138(146)147)162-122(205)89(53-80-57-150-65-157-80)171-135(218)111(77(20)187)181-130(213)105(145)69(7)8)120(203)167-87(50-68(5)6)121(204)175-96(64-185)128(211)164-84(41-32-46-152-139(148)149)118(201)174-94(62-183)114(197)155-58-101(191)153-59-104(194)176-107(71(11)12)133(216)178-108(72(13)14)132(215)165-82(39-28-30-44-141)116(199)169-90(54-98(142)188)124(207)170-91(55-99(143)189)123(206)168-88(51-78-34-23-21-24-35-78)125(208)179-109(73(15)16)136(219)182-47-33-42-97(182)129(212)180-110(76(19)186)134(217)172-92(56-100(144)190)126(209)177-106(70(9)10)131(214)156-61-103(193)161-95(63-184)127(210)163-81(38-27-29-43-140)115(198)159-75(18)113(196)173-93(137(220)221)52-79-36-25-22-26-37-79/h21-26,34-37,57,65-77,81-97,105-111,183-187H,27-33,38-56,58-64,140-141,145H2,1-20H3,(H2,142,188)(H2,143,189)(H2,144,190)(H,150,157)(H,153,191)(H,154,195)(H,155,197)(H,156,214)(H,158,202)(H,159,198)(H,160,192)(H,161,193)(H,162,205)(H,163,210)(H,164,211)(H,165,215)(H,166,200)(H,167,203)(H,168,206)(H,169,199)(H,170,207)(H,171,218)(H,172,217)(H,173,196)(H,174,201)(H,175,204)(H,176,194)(H,177,209)(H,178,216)(H,179,208)(H,180,212)(H,181,213)(H,220,221)(H4,146,147,151)(H4,148,149,152)/t74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-/m0/s1
InChI Key LBOFHYKFMRHUFW-YVQXRMNASA-N
Classification Click here for help
Compound class Peptide or derivative
Synonyms Click here for help
α-CGRP (8-37) (human) | human α-calcitonin gene-related peptide (8-37)
Database Links Click here for help
GtoPdb PubChem SID 135651981
Search Google for chemical match using the InChIKey LBOFHYKFMRHUFW-YVQXRMNASA-N
Search Google for chemicals with the same backbone LBOFHYKFMRHUFW
UniChem Compound Search for chemical match using the InChIKey LBOFHYKFMRHUFW-YVQXRMNASA-N
UniChem Connectivity Search for chemical match using the InChIKey LBOFHYKFMRHUFW-YVQXRMNASA-N