α-CGRP-(8-37) (rat)   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 701

Synonyms: α-CGRP (8-37) (rat) | rat α-calcitonin gene-related peptide (8-37)
Comment: Fragment of α-CGRP
Click here for help
2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES NCCCCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)O)Cc1ccccc1)C)CCC(=O)O)CO)C(C)C)CC(=O)N)C(O)C)C(C)C)Cc1ccccc1)CC(=O)N)CC(=O)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(C(C)C)N)Cc1nc[nH]c1)CCCN=C(N)N)CC(C)C)C)CC(C)C)CC(C)C)CO)CCCN=C(N)N)CO
Isomeric SMILES NCCCC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O)Cc1ccccc1)C)CCC(=O)O)CO)C(C)C)CC(=O)N)[C@H](O)C)C(C)C)Cc1ccccc1)CC(=O)N)CC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]([C@H](O)C)NC(=O)[C@H](C(C)C)N)Cc1nc[nH]c1)CCCN=C(N)N)CC(C)C)C)CC(C)C)CC(C)C)CO)CCCN=C(N)N)CO
InChI InChI=1S/C138H223N41O42/c1-64(2)46-83(157-99(188)58-151-111(195)72(17)155-118(202)84(47-65(3)4)163-116(200)80(37-29-43-148-137(143)144)159-121(205)87(51-78-55-147-63-154-78)168-134(218)110(75(20)184)178-129(213)104(142)67(7)8)119(203)164-85(48-66(5)6)120(204)172-94(62-182)127(211)160-81(38-30-44-149-138(145)146)117(201)171-92(60-180)113(197)152-56-98(187)150-57-101(190)173-106(69(11)12)132(216)175-107(70(13)14)131(215)162-79(36-27-28-42-139)115(199)167-90(54-103(193)194)123(207)166-88(52-96(140)185)122(206)165-86(49-76-32-23-21-24-33-76)124(208)176-108(71(15)16)135(219)179-45-31-39-95(179)128(212)177-109(74(19)183)133(217)169-89(53-97(141)186)125(209)174-105(68(9)10)130(214)153-59-100(189)158-93(61-181)126(210)161-82(40-41-102(191)192)114(198)156-73(18)112(196)170-91(136(220)221)50-77-34-25-22-26-35-77/h21-26,32-35,55,63-75,79-95,104-110,180-184H,27-31,36-54,56-62,139,142H2,1-20H3,(H2,140,185)(H2,141,186)(H,147,154)(H,150,187)(H,151,195)(H,152,197)(H,153,214)(H,155,202)(H,156,198)(H,157,188)(H,158,189)(H,159,205)(H,160,211)(H,161,210)(H,162,215)(H,163,200)(H,164,203)(H,165,206)(H,166,207)(H,167,199)(H,168,218)(H,169,217)(H,170,196)(H,171,201)(H,172,204)(H,173,190)(H,174,209)(H,175,216)(H,176,208)(H,177,212)(H,178,213)(H,191,192)(H,193,194)(H,220,221)(H4,143,144,148)(H4,145,146,149)/t72-,73-,74+,75+,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-/m0/s1
InChI Key FENOOIMBDDRVMP-QZMRZBIOSA-N
Classification Click here for help
Compound class Peptide or derivative
Synonyms Click here for help
α-CGRP (8-37) (rat) | rat α-calcitonin gene-related peptide (8-37)
Database Links Click here for help
GtoPdb PubChem SID 135651982
Search Google for chemical match using the InChIKey FENOOIMBDDRVMP-QZMRZBIOSA-N
Search Google for chemicals with the same backbone FENOOIMBDDRVMP
UniChem Compound Search for chemical match using the InChIKey FENOOIMBDDRVMP-QZMRZBIOSA-N
UniChem Connectivity Search for chemical match using the InChIKey FENOOIMBDDRVMP-QZMRZBIOSA-N