[125I]neuromedin U-25 (human)   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 1474

Abbreviated name: [125I]NmU-25 (human)
Synonyms: [125I]neuromedin U | [125I]NMU-25
 Ligand is labelled  Ligand is radioactive
Click here for help
2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES OCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N)CC(=O)N)CCCN=C(N)N)CCCN=C(N)N)Cc1ccccc1)CC(C)C)Cc1ccccc1)Cc1ccc(cc1)O)CCCN=C(N)N)CO)CCC(=O)N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)N)CCCN=C(N)N)CC(=O)O)CCC(=O)O)CCC(=O)O)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)CO)Cc1ccccc1)C
Isomeric SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI InChI=1S/C141H203N41O38/c1-74(2)61-94(125(208)173-98(65-80-33-17-9-18-34-80)128(211)169-92(40-24-58-158-141(153)154)136(219)181-59-25-41-104(181)133(216)168-86(38-22-56-156-139(149)150)118(201)170-93(114(146)197)68-108(145)189)171-129(212)99(66-81-35-19-10-20-36-81)174-126(209)95(67-82-43-45-83(186)46-44-82)161-109(190)70-159-117(200)85(37-21-55-155-138(147)148)163-132(215)102(72-184)178-121(204)88(47-51-106(143)187)167-131(214)101(71-183)177-115(198)76(5)160-124(207)96(63-78-29-13-7-14-30-78)175-134(217)105-42-26-60-182(105)137(220)103(73-185)179-122(205)89(48-52-107(144)188)165-127(210)97(64-79-31-15-8-16-32-79)172-120(203)91(50-54-111(193)194)164-119(202)90(49-53-110(191)192)166-130(213)100(69-112(195)196)176-135(218)113(75(3)4)180-123(206)87(39-23-57-157-140(151)152)162-116(199)84(142)62-77-27-11-6-12-28-77/h6-20,27-36,43-46,74-76,84-105,113,183-186H,21-26,37-42,47-73,142H2,1-5H3,(H2,143,187)(H2,144,188)(H2,145,189)(H2,146,197)(H,159,200)(H,160,207)(H,161,190)(H,162,199)(H,163,215)(H,164,202)(H,165,210)(H,166,213)(H,167,214)(H,168,216)(H,169,211)(H,170,201)(H,171,212)(H,172,203)(H,173,208)(H,174,209)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,198)(H,178,204)(H,179,205)(H,180,206)(H,191,192)(H,193,194)(H,195,196)(H4,147,148,155)(H4,149,150,156)(H4,151,152,157)(H4,153,154,158)/t76-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,113-/m0/s1
InChI Key VXJPSOQJNUZHDN-YJFQKBDPSA-N