β-endorphin   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 3723

Synonyms: β-end
Species: Rat
2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES NCCCCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)O)CCC(=O)N)CCCCN)CCCCN)Cc1nc[nH]c1)C(C)C)CC(=O)N)CCCCN)C(CC)C)C(CC)C)C)CC(=O)N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(cc1)O)N)CCSC)CO)CCC(=O)O)CCCCN)CO)CCC(=O)N)CC(C)C)CC(C)C)Cc1ccccc1
Isomeric SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)O)C(C)C)[C@@H](C)CC
InChI InChI=1S/C157H254N42O44S/c1-18-84(11)125(152(237)183-100(45-30-35-62-162)135(220)186-111(72-118(167)209)146(231)192-123(82(7)8)150(235)189-109(70-93-73-168-79-172-93)144(229)179-97(42-27-32-59-159)133(218)176-96(41-26-31-58-158)132(217)171-76-121(212)174-104(157(242)243)52-55-116(165)207)195-153(238)126(85(12)19-2)194-130(215)86(13)173-140(225)110(71-117(166)208)185-134(219)98(43-28-33-60-160)178-143(228)108(69-91-39-24-21-25-40-91)184-141(226)105(65-80(3)4)188-154(239)128(88(15)203)197-151(236)124(83(9)10)193-145(230)106(66-81(5)6)187-149(234)114-46-36-63-199(114)156(241)129(89(16)204)198-138(223)101(51-54-115(164)206)180-147(232)112(77-200)190-136(221)99(44-29-34-61-161)177-137(222)102(53-56-122(213)214)181-148(233)113(78-201)191-155(240)127(87(14)202)196-139(224)103(57-64-244-17)182-142(227)107(68-90-37-22-20-23-38-90)175-120(211)75-169-119(210)74-170-131(216)95(163)67-92-47-49-94(205)50-48-92/h20-25,37-40,47-50,73,79-89,95-114,123-129,200-205H,18-19,26-36,41-46,51-72,74-78,158-163H2,1-17H3,(H2,164,206)(H2,165,207)(H2,166,208)(H2,167,209)(H,168,172)(H,169,210)(H,170,216)(H,171,217)(H,173,225)(H,174,212)(H,175,211)(H,176,218)(H,177,222)(H,178,228)(H,179,229)(H,180,232)(H,181,233)(H,182,227)(H,183,237)(H,184,226)(H,185,219)(H,186,220)(H,187,234)(H,188,239)(H,189,235)(H,190,221)(H,191,240)(H,192,231)(H,193,230)(H,194,215)(H,195,238)(H,196,224)(H,197,236)(H,198,223)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI Key KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
Classification Click here for help
Compound class Endogenous peptide in human, mouse or rat
Ligand families/groups Neuropeptides
Synonyms Click here for help
β-end
Gene/Precursor Click here for help
Gene symbol Gene name Species Precursor protein name Synonyms
Pomc proopiomelanocortin Rat pro-opiomelanocortin alpha-melanocyte-stimulating hormone, alphaMSH, corticotropin-lipotropin, Pomc1, Pomc2, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin, proopiomelanocortin (adrenocorticotropin/ beta-lipotropin/ alpha-melanocyte stimulating hormone/ beta-melanocyte stimulating hormone/ beta-endorphin), pro-opiomelanocortin-alpha, proopiomelanocortin, beta (endorphin, beta), proopoimelanocortin, beta (endorphin, beta)
Database Links Click here for help
Specialist databases
GPCRdb Ligand beta-endorphin
Other databases
CAS Registry No. 77367-63-6
Ensembl Gene ENSRNOG00000012686 (Rn)
GtoPdb PubChem SID 135651631
PubChem CID 71308750
Search Google for chemical match using the InChIKey KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
Search Google for chemicals with the same backbone KSZMZNRVPCEDEO
UniChem Compound Search for chemical match using the InChIKey KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
UniChem Connectivity Search for chemical match using the InChIKey KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
UniProtKB P01194 (Rn)