agouti-related protein

Ligand id: 3611

Name: agouti-related protein

Abbreviated name: AGRP

Species: Mouse