β-endorphin   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 1643

Synonyms: β-end
Species: Human
Click here for help
IUPHAR Pharmacology Education Project (PEP) logo

View more information in the IUPHAR Pharmacology Education Project: beta endorphin

2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES NCCCCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)O)CCC(=O)O)CCCCN)CCCCN)Cc1ccc(cc1)O)C)CC(=O)N)CCCCN)C(CC)C)C(CC)C)C)CC(=O)N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(cc1)O)N)CCSC)CO)CCC(=O)O)CCCCN)CO)CCC(=O)N)CC(C)C)CC(C)C)Cc1ccccc1
Isomeric SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[C@@H](C)CC
InChI InChI=1S/C158H251N39O46S/c1-17-84(9)126(153(237)182-102(44-29-34-65-163)137(221)186-112(74-118(166)206)142(226)171-86(11)131(215)183-110(73-94-48-52-96(204)53-49-94)146(230)177-99(41-26-31-62-160)135(219)175-98(40-25-30-61-159)134(218)170-78-122(210)173-106(158(242)243)56-59-124(213)214)193-154(238)127(85(10)18-2)192-132(216)87(12)172-143(227)113(75-119(167)207)185-136(220)100(42-27-32-63-161)178-147(231)111(72-92-38-23-20-24-39-92)184-144(228)107(68-81(3)4)188-155(239)129(89(14)201)195-152(236)125(83(7)8)191-148(232)108(69-82(5)6)187-151(235)116-45-35-66-197(116)157(241)130(90(15)202)196-140(224)103(54-57-117(165)205)179-149(233)114(79-198)189-138(222)101(43-28-33-64-162)176-139(223)104(55-58-123(211)212)180-150(234)115(80-199)190-156(240)128(88(13)200)194-141(225)105(60-67-244-16)181-145(229)109(71-91-36-21-19-22-37-91)174-121(209)77-168-120(208)76-169-133(217)97(164)70-93-46-50-95(203)51-47-93/h19-24,36-39,46-53,81-90,97-116,125-130,198-204H,17-18,25-35,40-45,54-80,159-164H2,1-16H3,(H2,165,205)(H2,166,206)(H2,167,207)(H,168,208)(H,169,217)(H,170,218)(H,171,226)(H,172,227)(H,173,210)(H,174,209)(H,175,219)(H,176,223)(H,177,230)(H,178,231)(H,179,233)(H,180,234)(H,181,229)(H,182,237)(H,183,215)(H,184,228)(H,185,220)(H,186,221)(H,187,235)(H,188,239)(H,189,222)(H,190,240)(H,191,232)(H,192,216)(H,193,238)(H,194,225)(H,195,236)(H,196,224)(H,211,212)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87-,88+,89+,90+,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,125-,126-,127-,128-,129-,130-/m0/s1
InChI Key JMHFFDIMOUKDCZ-NTXHZHDSSA-N
References
1. Meng F, Xie GX, Thompson RC, Mansour A, Goldstein A, Watson SJ, Akil H. (1993)
Cloning and pharmacological characterization of a rat kappa opioid receptor.
Proc Natl Acad Sci USA, 90 (21): 9954-8. [PMID:8234341]
2. Raynor K, Kong H, Chen Y, Yasuda K, Yu L, Bell GI, Reisine T. (1994)
Pharmacological characterization of the cloned kappa-, delta-, and mu-opioid receptors.
Mol Pharmacol, 45 (2): 330-4. [PMID:8114680]
3. Simonin F, Gavériaux-Ruff C, Befort K, Matthes H, Lannes B, Micheletti G, Mattéi MG, Charron G, Bloch B, Kieffer B. (1995)
kappa-Opioid receptor in humans: cDNA and genomic cloning, chromosomal assignment, functional expression, pharmacology, and expression pattern in the central nervous system.
Proc Natl Acad Sci USA, 92 (15): 7006-10. [PMID:7624359]
4. Toll L, Berzetei-Gurske IP, Polgar WE, Brandt SR, Adapa ID, Rodriguez L, Schwartz RW, Haggart D, O'Brien A, White A et al.. (1998)
Standard binding and functional assays related to medications development division testing for potential cocaine and opiate narcotic treatment medications.
NIDA Res Monogr, 178: 440-66. [PMID:9686407]
5. Yasuda K, Raynor K, Kong H, Breder CD, Takeda J, Reisine T, Bell GI. (1993)
Cloning and functional comparison of kappa and delta opioid receptors from mouse brain.
Proc Natl Acad Sci USA, 90 (14): 6736-40. [PMID:8393575]