β-endorphin   Click here for help

GtoPdb Ligand ID: 1643

Synonyms: β-end
Species: Human
Click here for help
IUPHAR Pharmacology Education Project (PEP) logo

View more information in the IUPHAR Pharmacology Education Project: beta endorphin

2D Structure
Click here for help
Click here for structure editor
SMILES / InChI / InChIKey
Click here for help
Canonical SMILES NCCCCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)O)CCC(=O)O)CCCCN)CCCCN)Cc1ccc(cc1)O)C)CC(=O)N)CCCCN)C(CC)C)C(CC)C)C)CC(=O)N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(cc1)O)N)CCSC)CO)CCC(=O)O)CCCCN)CO)CCC(=O)N)CC(C)C)CC(C)C)Cc1ccccc1
Isomeric SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[C@@H](C)CC
InChI InChI=1S/C158H251N39O46S/c1-17-84(9)126(153(237)182-102(44-29-34-65-163)137(221)186-112(74-118(166)206)142(226)171-86(11)131(215)183-110(73-94-48-52-96(204)53-49-94)146(230)177-99(41-26-31-62-160)135(219)175-98(40-25-30-61-159)134(218)170-78-122(210)173-106(158(242)243)56-59-124(213)214)193-154(238)127(85(10)18-2)192-132(216)87(12)172-143(227)113(75-119(167)207)185-136(220)100(42-27-32-63-161)178-147(231)111(72-92-38-23-20-24-39-92)184-144(228)107(68-81(3)4)188-155(239)129(89(14)201)195-152(236)125(83(7)8)191-148(232)108(69-82(5)6)187-151(235)116-45-35-66-197(116)157(241)130(90(15)202)196-140(224)103(54-57-117(165)205)179-149(233)114(79-198)189-138(222)101(43-28-33-64-162)176-139(223)104(55-58-123(211)212)180-150(234)115(80-199)190-156(240)128(88(13)200)194-141(225)105(60-67-244-16)181-145(229)109(71-91-36-21-19-22-37-91)174-121(209)77-168-120(208)76-169-133(217)97(164)70-93-46-50-95(203)51-47-93/h19-24,36-39,46-53,81-90,97-116,125-130,198-204H,17-18,25-35,40-45,54-80,159-164H2,1-16H3,(H2,165,205)(H2,166,206)(H2,167,207)(H,168,208)(H,169,217)(H,170,218)(H,171,226)(H,172,227)(H,173,210)(H,174,209)(H,175,219)(H,176,223)(H,177,230)(H,178,231)(H,179,233)(H,180,234)(H,181,229)(H,182,237)(H,183,215)(H,184,228)(H,185,220)(H,186,221)(H,187,235)(H,188,239)(H,189,222)(H,190,240)(H,191,232)(H,192,216)(H,193,238)(H,194,225)(H,195,236)(H,196,224)(H,211,212)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87-,88+,89+,90+,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,125-,126-,127-,128-,129-,130-/m0/s1
InChI Key JMHFFDIMOUKDCZ-NTXHZHDSSA-N
Peptide Sequence Click here for help
YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAYKKGE
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu
Download 2D Structure Click here for help
Canonical SMILES Download
Isomeric SMILES Download
InChI standard identifier Download
InChI standard key Download

Molecular structure representations generated using Open Babel